1
GATE PI 1994
MCQ (Single Correct Answer)
+1
-0.3
Given matrix $$L = \left[ {\matrix{ 2 & 1 \cr 3 & 2 \cr 4 & 5 \cr } } \right]\,\,$$ and $$M = \left[ {\matrix{ 3 & 2 \cr 0 & 1 \cr } } \right]$$
then $$L \times M$$ is
A
$$\left[ {\matrix{ 8 & 1 \cr {13} & 2 \cr {22} & 5 \cr } } \right]$$
B
$$\left[ {\matrix{ 6 & 5 \cr 9 & 8 \cr {12} & {13} \cr } } \right]$$
C
$$\left[ {\matrix{ 1 & 8 \cr 2 & {13} \cr 5 & {22} \cr } } \right]$$
D
$$\left[ {\matrix{ 6 & 2 \cr 9 & 4 \cr 0 & 5 \cr } } \right]$$
EXAM MAP
Medical
NEET
Graduate Aptitude Test in Engineering
GATE CSEGATE ECEGATE EEGATE MEGATE CEGATE PIGATE IN
CBSE
Class 12